Skargi i wnioski

Informacja dotycząca złożenia skargi/wniosku w Komendzie Powiatowej Policji w Busku - Zdroju

Skargi/wnioski można składać:

  • listownie na adres: KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BUSKU - ZDROJU Al. Mickiewicza 19, 28 - 100 Busko - Zdrój
  • osobiście – w budynku KPP w Busku - Zdroju, Al. Mickiewicza 19, w punkcie recepcyjnym.
  • faksem – na numer: 47 8045 203
  • za pośrednictwem ePUAP – adres strony internetowej www.epuap.gov.pl
WAŻNE!
Osoba wnosząca podanie w formie dokumentu elektronicznego musi je podpisać podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, tj. podpisem w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, ewentualnie podpisać je za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Dodać należy, że tak w przypadku posługiwania się podpisem elektronicznym, jak i profilem zaufanym, konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: busko@ki.policja.gov.pl
  • ustnie do protokołu – w KPP w Busku - Zdroju, Al. Mickiewicza 19.

W każdy poniedziałek, w godzinach 15.00-16.00, w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Busku - Zdroju, Al. Mickiewicza 19, interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących działalności Policji przyjmuje Komendant Powiatowy lub Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju.

WAŻNE!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/Wniosek powinny zawierać:

  • imię i nazwisko wnoszącego,
  • dokładny adres do korespondencji,
  • dokładny opis zdarzenia.
WAŻNE!
Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.
Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu.