Deklaracja dostępności - KPP Busko-Zdrój

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Busku - Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Busku - Zdroju.

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-15.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-01-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów. Wyłączenia dotyczą filmów, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest kom. Ewa Kibortt, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, adres poczty elektronicznej ewa.kibort@ki.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 802 2009. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy al. Mickiewicza 19 w Busku – Zdroju. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem umieszczonym na ścianie budynku od al. Mickiewicza. Posiada też tablicę informacyjną znajdującą się po lewej stronie głównego wejścia. Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy drugim wejściu, usytuowanym od strony północnej budynku znajduje się podjazd dla wózków. Po lewej stronie drzwi znajduje się videodomofon za pomocą którego można przywołać służbę dyżurną. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. W holu głównym, po lewej stronie od głównego wejścia znajduje się pomieszczenie służby dyżurnej, które jednocześnie pełni funkcję punktu obsługi interesantów. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po prawej stronie od głównego wejścia znajduje się pokój, w którym mogą być przyjmowani interesanci. W przypadku potrzeby ustalenia numeru telefonu do zainteresowanej osoby, zastępca dyżurnego ustala właściwy numer i powiadamia telefonicznie osobę o oczekującym interesancie. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Osoby odbierane są z punktu obsługi interesantów i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Policji (osoby wprowadzającej). Przejście z holu głównego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Z powodu braku platform przyschodowych i windy interesanci z niepełnosprawnością ruchową obsługiwani są w pokoju obsługi interesantów znajdującym holu głównym. Toaleta dla interesantów także znajduje się w holu głównym i jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Budynek nie posiada parkingu dla interesantów, a tym samym wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Najbliższe parkingi znajdują się w odległości około 60 metrów, przy budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju oraz Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju. Obie instytucje znajdują się przy al. Mickiewicza. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Osoby niesłyszące mogą skontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Busku – Zdroju za pośrednictwem wiadomości SMS. Nr telefonu dla wiadomości sms to 723 192 061. W treści wiadomości należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko; adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość); sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu); rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą); termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem); podać metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Istnieje również możliwość umówienia spotkania w domu osoby z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do urzędu. Wymaga to wcześniejszych uzgodnień z koordynatorem ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Komisariat Policji w Solcu – Zdroju, w którym interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju przy ul. 1 – go Maja 10. Komisariat nie funkcjonuje całodobowo. Siedziba Komisariatu Policji oznaczona jest tablicą oraz numerem umieszczonym na ścianie budynku od strony ul. 1 – go Maja. Do wejścia głównego prowadzą schody, znajdujące się po prawej stronie, po lewej stronie znajduje się podjazd dla wózków. Przy drzwiach usytuowany jest przycisk dzwonka służący do przywołania policjantów w przypadku, gdy pracownicy Urzędu Gminy zakończą pracę i drzwi zamknięte są na klucz. Po wejściu do budynku i przejściu holu głównego, po skręceniu w prawo znajdują się drzwi do pomieszczeń biurowych Policji. Przy tych drzwiach znajduje dzwonek. Na dźwięk dzwonka do drzwi podchodzi pracownik cywilny komisariatu lub policjant i rozpytuje interesanta o powód wizyty, a następnie zaprowadza do odpowiedniego pokoju. Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. W komisariacie ani na parterze budynku Urzędu Gminy nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Budynek nie posiada windy. Od strony północnej przy budynku znajduje się parking dla interesantów, gdzie wydzielone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do wszystkich pomieszczeń komisariatu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W komisariacie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Osoby niesłyszące chcące skontaktować się z Komisariatem Policji w Solcu – Zdroju za pomocą wiadomości SMS, ze względu na brak obsady całodobowej muszą to zrobić za pośrednictwem dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju, pod numerem telefonu 723 192 061. W treści wiadomości należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko; adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość); sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu); rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę komórki do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą); termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem); podać metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Istnieje również możliwość umówienia spotkania w domu osoby z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do urzędu. Wymaga to wcześniejszych uzgodnień z koordynatorem ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Budynek Komisariatu Policji w Stopnicy, w którym interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się w Stopnicy przy ul. Kościuszki 11. Komisariat nie funkcjonuje całodobowo. Od poniedziałku do piątku czynny jest od godz. 7:30 do 15:30. W pozostałych godzinach i w dni wolne od pracy, w zależności od pełnionych dyżurów. Siedziba Komisariatu Policji oznaczona jest tablicą umieszczoną na ścianie budynku od strony ul. Kościuszki. Wejście główne znajduje się od strony wschodniej. Do budynku prowadzą schody, a także znajduje się podjazd dla wózków. Przy drzwiach, po lewej stronie usytuowany jest przycisk dzwonka służący do przywołania policjantów w przypadku, gdy prowadzą czynności służbowe na piętrze budynku. Po wejściu do budynku, w holu głównym, po lewej stronie od głównego wejścia znajduje się pomieszczenie, w którym przebywa pracownik cywilny obsługujący interesantów. Pracownik cywilny, ani policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko hol i pomieszczenia na parterze. Przejście z holu głównego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Z powodu braku platform przyschodowych i windy interesanci z niepełnosprawnością ruchową obsługiwani są na parterze budynku. Toaleta dla interesantów znajduje się w holu głównym i jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Budynek nie posiada wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Do wszystkich pomieszczeń komisariatu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W komisariacie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Osoby niesłyszące chcące skontaktować się z Komisariatem Policji w Stopnicy za pomocą wiadomości SMS, ze względu na brak obsady całodobowej muszą to zrobić za pośrednictwem dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju, pod numerem telefonu 723 192 061. W treści wiadomości należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko; adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość); sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu); rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę komórki, do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą); termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać, co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem); podać metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Istnieje również możliwość umówienia spotkania w domu osoby z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do urzędu. Wymaga to wcześniejszych uzgodnień z koordynatorem ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Na terenie powiatu buskiego działa 5 Policyjnych Punktów Przyjęć Interesantów: 28-160 Wiślica, Plac Solny 32, 28-136 Nowy Korczyn, ul. Tarnowska 5, 28-114 Gnojno 145, 28-142 Tuczępy 35, 28-133 Pacanów, ul. Rynek 13.

Policyjny Punkt Przyjęć Interesantów w Wiślicy, Plac Solny 32 mieści się na piętrze budynku Urzędu Gminy w Wiślicy. Prowadzą do niego wąskie strome schody. Wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Przy samym budynku brak miejsc parkingowych. Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się w odległości około 15 metrów. Policjant pełni dyżur w tym miejscu w każdy czwartek od godz. 10.00 do 12:00 (w czasie pandemii COVID-19 punkt jest nieczynny).

Policyjny Punkt Przyjęć Interesantów w Nowym Korczynie, ul. Tarnowska 5 mieści się na parterze budynku „Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie” były budynek Straży Gminnej. Wejście znajduje się po  północnej stronie budynku. Przed wejściem do budynku znajdują się dwa schodki. Po wejściu do budynku  znajduje się pomieszczenie klatki schodowej i dwa schodki, po pokonaniu których na wprost znajduje się pomieszczenie punktu przyjęć interesantów. Na klatce schodowej przytwierdzona jest poręcz służąca starszym osobom do podtrzymania. Wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Przed wejściem do budynku  nie znajdują miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość podjechania pod drzwi budynku i zaparkowania z uwagi na szeroki wjazd. Na miejscu jest toaleta, lecz nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Policjant pełni dyżur w tym miejscu w każdy wtorek w godz. 11.00-12.00 i czwartek w godz. 12.30-13.30. (w czasie pandemii COVID-19 punkt jest nieczynny).

Policyjny Punkt Przyjęć Interesantów w  m. Gnojno 145 mieści się na piętrze budynku Urzędu Gminy. Prowadzą do niego schody.  Brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak windy. Brak toalety przystosowanej  dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem  jest 1 miejsce parkingowe  przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Policjant pełni dyżur w tym miejscu w każdą środę od godz. 8.30 do 9.30 (w czasie pandemii COVID-19 punkt jest nieczynny).

Policyjny Punkt Przyjęć Interesantów  w m. Tuczępy 35  mieści się  przy wejściu na parterze  budynku Urzędu Gminy. Obok schodów przed wejściem  znajduje się  podjazd dla osób niepełnosprawnych. Toalety nie są  przystosowane  dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się 2 miejsce parkingowe po obu stronach schodów  przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Policjant pełni dyżur w tym miejscu w każdą środę od godz. 12.00 do 13.00 (w czasie pandemii COVID-19 punkt jest nieczynny).

Policyjny Punkt Przyjęć Interesantów  w m. Pacanów, ulica Rynek 13  mieści się  przy wejściu na parterze  budynku Urzędu Gminy.  Obok schodów przed wejściem  znajduje się   podjazd dla osób niepełnosprawnych. Toalety  są  przystosowane  dla osób niepełnosprawnych. W  budynku  znajduje się winda. Bezpośrednio  przed budynkiem nie  znajdują się miejsca parkingowe. Miejsce parkingowe zgadują się  w odległości  10 metrów   od budynku  i tam są 2 miejsca   przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Policjant pełni dyżur w tym miejscu w każdy czwartek od godz. 10.00 do 11.30 (w czasie pandemii COVID-19 punkt jest nieczynny).